RIVER DALE PARENT TEACHER ASSOCIATION

                   SESSION 2024-25

Chairperson: Principal : - Mr. Agnel Sylvester D'Cunha

Vice-Chairperson : Mrs. Deepti Korde.

Secretory : Mrs. Shubhangi Watekar.

Two Joint Secretaries : 1. Mr. Ganesh Bedke.

                                            2. Mrs. Shweta Amulgekar.

 

SR. No.

Class

Parent’s Name

Teacher’s Name

1.

I

MR. JAYANT AMBULGEKAR

VEDASHREE KHADKE

2.

II

MR. GANESH BEDKE

BHAKTI KSHIRSAGAR

3.

III

MR.RAJESH SHA

SARIKA KHANDAGLE

4.

IV

MR. PANKAJ KSHIRSAGAR

SUVARNA PATIL

5.

V

MR.PRASAD GORDE

NIKITA MANSINGKA

6.

VI

MR. VIKAS BHALE

RAHUL WAGH

7.

VII

MR. MANOJ KSHIRSAGAR

ASHA BUWA

8.

VIII

MR. VAIBHAV CHANGEDIYA

ANJALI KAPRE

9.

IX

MRS. SHUBHANGI WATEKAR

RAJESH POONIYA

10.

X

MRS. DEEPTI KORDE

ARVIND CHAVAN