POCSO Committee

   

1.Mr. Agnel Sylvester D’Cunha (Principal (Incharge))

               • Mrs.Suvarna Patil

               • Mr.Laxman Raut

               • Mr.Aatmaram Ghuge

               • Ms.Anushka Gupta

               • Mrs. Madhavi Rai

               • Mrs. Aruna Sable

               • Mr. Mangesh Bangale

               • Master. Soham Dhawane

               • Miss. Saee Sakhare